lørdag 28. januar 2012

Hva sier kompetansemålene for digital kompetanse og hvordan bruke disse?

Hva sier kompetansemålene for digital kompetanse definert i planen for ditt programområde/fag - og hvilke muligheter ser du i å jobbe mot disse målene?
Det digitale verktøyet har kommet for å bli – men hvor ender det?
Med kunnskapsløftet 2006 kom de grunnleggende ferdighetene der den digitale ferdigheten er med og alle elever fikk sin egen pc til bruk i læringsarbeidet.
Det var nok både motstand og skepsis blant vi som er ansatte, mens elevene jublet. De så nok fordelen med at de alltid var tilgjengelig på nett og hadde et "leketøy" når timene ble for kjedelige.


På HS sier første delen av målet med opplæringen:

"Helse- og sosialfaga representerer viktige tradisjonar og verdiar på omsorgsfeltet, som gjeld fysiske, psykiske og sosiale behov hos mennesket."
http://www.udir.no/Lareplaner/Grep/Modul/?gmid=0HYPERLINK "http://www.udir.no/Lareplaner/Grep/Modul/?gmid=0&gmi=16813"&HYPERLINK "http://www.udir.no/Lareplaner/Grep/Modul/?gmid=0&gmi=16813"gmi=16813


Dette målet har nok vært styrende for mange av oss i HS og den digitale verden noe nedvurdert for hvordan bruke dette verktøyet på en fornuftig måte?

...men i lovverket står det "Å kunne bruke digitale verktøy i helse- og sosialfag inneber å utføre ulike arbeidsprosessar, vurdere energi- og næringsinnhald i måltid og framstille informasjon. Ved hjelp av digitale verktøy er det òg mogleg å søkje, hente og oppsummere relevant informasjon."
http://www.udir.no/Lareplaner/Grep/Modul/?gmid=0HYPERLINK "http://www.udir.no/Lareplaner/Grep/Modul/?gmid=0&gmi=16813&v=4"&HYPERLINK "http://www.udir.no/Lareplaner/Grep/Modul/?gmid=0&gmi=16813&v=4"gmi=16813HYPERLINK "http://www.udir.no/Lareplaner/Grep/Modul/?gmid=0&gmi=16813&v=4"&HYPERLINK "http://www.udir.no/Lareplaner/Grep/Modul/?gmid=0&gmi=16813&v=4"v=4

Dette er svært konkrete mål for hvordan vi kan bruke det digitale verktøyet.
Det som er mest brukt ved egen skole har vært Programmet "Mat på data" og/eller "Matportalen". Begge er program som kan gi eleven en rask og sikker informasjon når det gjelder energi – og næringsinnhold i maten vi spiser. Mange får en aha-opplevelse. De ser tydelig muligheter for å bruke dette til å forebygge f.eks livsstilsykdommer som er et annet kompetansemål.
Elevene bruker også pc til å innhente matoppskrifter i den praktiske delen av helsefaget.

Dette skoleåret har vi også tatt i bruk det digitale verktøyet på en ny måten ved at elevene har produsert egne video-opptak for å vise kunnskap i faget. Dette blir vist på prosjektor slik at alle elevene får være med på evaluering av hverdres arbeid.

Gjennom skoleåret har vi sett nytten av at elever får oppgaver der de lager powerpoint som de viser for medelever. Dette for å øve på å plukke ut relevant fagstoff, sette det i system, forklare lettfattelig fagstoffetog innhente illustrasjoner/bilder/opplysnigsvideoer.

Har din skole arbeidet med lokal tilpasning av læreplanen? I tilfelle ja på spørsmålet - hvordan er dette gjort?"
På vår skole har vi vært opptatt av at alle skal ha grunnleggende kompetanse i IKT og bruke den slik at vi oppfyller kompetansemålene for hver enkelt studieretning. Lærere på hvert nivå diskuterer og kommer frem til lokale tilpassninger.
Skoleringen har gått på pålagte workshops, der målet har vært at alle ansatte skal ha en minstekompetanse og bruke It`slearning ut mot elevene. It`slearning brukes når det gjelder informasjonsflyt i hverdagen, karakterboka og ulike typer undersøkelser og digitale tester,innleveringer av elevoppgaver med mulighet for kopieringskontroll.

I tillegg brukes den for å få:
- rask og effektiv kontakt med hjemmet
- skolearena for fravær og annmerkninger.

Tilbud om IKT-videreutdanning. ......og derfor er jeg her i dag!

Image Detail


lørdag 7. januar 2012

På hålkeføre uten brodder.

Hei.
Jeg har med skrekkblandet fryd sagt ja til å bli student i voksen alder for å lære mer om bruk av IKT i undervisningen.
Føler meg som Bambi på isen når jeg nå skal sette igang med blogging. Har nok utsatt starttidspunktet for å kunne manne meg opp til dette nye, men med hjelp og støtte skal det nok gå bra.


Har ikke vært innom noen sosiale medier fra før og det har vært en bevisst handling. Føler at det har vært litt skummelt fordi jeg har hørt og lest om hvordan man utleverer sitt privatliv når man ikke har så god kjennskap til bruken av disse.
Gjennom dette studiet håper jeg å få mer kunnskap om og trygghet til sosiale medier, og gleder meg nå til å kunne ta dette i bruk i min undervisningssituasjon.
Som lærer i helse- og sosialfag  har jeg til nå bare brukt It`s learning med elevene som en informasjonskilde på fag.